Tilmeldingskurser

”Hvem sagde berøringsangst”?

    – Undervisning  og  praktiske øvelser om sansestimulering med vægt på følesansen/taktil stimulering.

Ergoterapeut Anne-Mette Amorsen

Ergoterapeut
Anne-Mette Amorsen

Berøring er livsnødvendig fra vugge til grav. Det er det første sprog, det lille barn kommunikerer med sin mor på og er vores måde at være i dialog på, når vi mister det talte sprog.

Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder vore ældre livsnødvendig og livsbekræftende berøring / Taktil stimulering som sansestimulering igennem nærvær og aktiviteter.

Men hvad gør vi, når et menneske trækker sig fra berøring med tegn på ubehag, smerte eller ud-afreagerende adfærd.?

At være angst for berøring og at reagere uhensigtsmæssig på berøring er noget, der ofte følger med en demenssygdom. Taktil Skyhed, som denne form for angst og smerte ved berøring kaldes, får desværre negative konsekvenser for den demensramtes fysiske, psykiske og sociale aktiviteter og kan være svært at håndtere for både den demensramte selv og omgivelserne.

Vi vil se på berøringens betydning for trivsel i almindelighed og for borgeren med demens,  samt  på begrebet ”Taktil Skyhed” og derved opnå en større forståelse for mennesker med denne problematik.

Tilmelding:

Alle dage 09:00 – 15:00

Underviser

 Anne Mette Amorsen.

Metode

Kurset veksler mellem teoretisk undervisning samt praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Hvem deltager

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmepleje, pårørende, frivillige og andre interesserede.

Indhold

 • Kort gennemgang af vores sansesystem med vægt på følesansen/taktilsansen.
 • Praktiske øvelser der synliggør vores sansers betydning for os – livet igennem.
 • Forskningen vedr. berøringens kvalitet ,CT-nerver og kroppens eget medicin, oxytosin
 • Forslag til aktiviteter og sansestimulering der aktiverer vores Ro-Hvile-system.
 • Taktil Skyhed, hvad er det og hvad kan vi gøre ved det ?
 • Praktiske øvelser, cases og ideudveksling/erfaringsudveksling, der hjælper os til at bruge, det vi er blevet opmærksomme på igennem dagen.

Udbytte for deltageren.

Medarbejderen/den pårørende vil blive opmærksom på, i hvilket omfang vore sanser og i særdeleshed følesansen har betydning for vores trivsel og velvære. Hvor vigtigt det er at vi livet gennem stimulerer – og ikke overstimulerer sanserne og at vi giver plads til aktiviteter der aktiverer både beboernes og vores eget

Ro- Hvilesystem. Vi vil have en dialog om vores egen rolle og grænser ift at gå fysisk tæt på andre mennesker.

Der vil også erhverves en grundlæggende viden om hvorfor nogle mennesker med demens reagerer med smerte og angst ved berøring, hvilket øger forståelsen og handlemuligheder i hverdagens pressede situationer.

Udbytte for virksomheden.

Det er til stor glæde for alle, både beboere, ansatte og pårørende, når hverdagen rummer aktiviteter der fremmer vores Ro-Hvilesystem. Med viden og forståelse for berøringens betydning og begrebet Taktil Skyhed ved demens samt fokus på sansestimulering der fremmer ro, afspænding og nærvær kan man opnå trivsel for alle parter. Igennem teori, praktiske øvelser og dialog vil vi flytte fokus fra stresshormonerne til velværehormonet, oxytosin.

Antal timer

6.

Holdstørrelse.

Maksimum 32

Pris

595,- inkl forplejning, ekskl moms.

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 1861 70 26 18

—-

Skulle dokumentation være noget problem…..?

Underviser

Ditte Sørensen

Uanset om du arbejder i hjemmeplejen eller i kollektive boliger for ældre, er kravet at du skal dokumentere dit arbejde. Hvordan får du dokumentationsarbejdet til at give mening i dagligdagen og hvordan får du fortalt om resultaterne?

Kurset henvender sig til dig, der godt vil udfordres i din tænkning omkring det at skulle dokumenterer og have tid til det. Hvad skal der dokumenteres og hvordan skal det gøres? Hvad er kvalitet? Er der forskellige syn på kvalitet? Hvordan sikre vi at tiden vi bruger  til dokumentationsarbejdet kommer om borgeren til gavn? Hvordan bruger vi viden fra dokumentationsarbejdet til udvikling af vores faglighed?

Socialpædagog og cand. pæd

Socialpædagog og cand. pæd

Alle dage 09:00 – 15:00

Udbytte for deltageren

Kurset centrale spørgsmål er: hvordan styrker vi kvaliteten i det daglige arbejde og hvordan sikrer vi at vi gør det vi siger vi gør? På kurset kommer vi bag om begreberne dokumentation og kvalitet, samt dialogen herom. Vi sætter fokus på sammenhæng mellem krav til dokumentation og vores egen holdning hertil. Vi gennemgår en række enkle dokumentationsmetoder, som kan bruges i dagligdagen og knytter dem til eksisterende målsætninger og arbejdsbeskrivelser som handleplaner, plejeplaner og socialpædagogiske handleplaner. Og vi sætter fokus på kommunikation og formidling.

Udbytte for virksomheden

Virksomheden får medarbejdere, der  har viden om kravene til dokumentation af arbejdet, og som konkret kan arbejde med dokumentation i dagligdagen. De vil kunne se sammenhæng og mening mellem mål og metoder og kvalitetsudvikling og i øget omfang være i stand til at reflektere over og dokumentere egne faglige handlinger.

Indhold

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem indlæg, erfaringsudveksling og gruppearbejde om praksiseksempler om dokumentation. Der vil være oplæg om:

▪    Dokumentationsarbejde – Hvorfor?
▪    Dokumentation og kvalitet
▪    Kerneopgaven – hvad har vi gang i?
▪    Mål, midler og metoder
▪    Dokumentationsmetoder
▪    Dialogiske rum og målrettet kommunikation

Pris

kr. 945,- inkl. heldagsforplejning, ekskl. moms.

Deltagerantal

Minimum 20 deltagere, maksimum 32 deltagere. Tilmeld dig ved at klikke på datoen ovenfor.

Kurset kan også hjemkøbes kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 1861 70 26 18

Modulkursus: Neuropædagogik – et redskab i arbejder med borgere i ældresektoren.

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Charlotte Voetmann, sygeplejerske og sundhedsplejerske, seksualvejleder, demensvejleder og neuropædagogisk konsulent

Antallet af ældre med senerhvervet hjerneskade og demens er stigende.

Blive klogere på hjernen. Flere borgere har flere diagnoser med depression, senerhvervet hjerneskade og demens. Det kan være svært at adskille i praksis. Ofte ændre den enkelte borger adfærd, så det kan være en udfordring at gennemføre den personlige pleje.

Neuropædagogik handler om viden om hjernen. Her findes der værktøjer, som kan hjælpe den enkelte borger til at få mere overskud til at navigere i hverdagen og til socialt samvær uanset diagnose.

Hvordan kan man få øje på det hele menneske bag sygdommen?

Hvordan kan man hjælpe og støtte den enkelte borger, som et helt menneske og ikke mindst være med til at den enkelte borger få frigjort et overskud til socialt samvær.

Erfaringer viser at når personalet har et neuropædagogisk afsæt i deres arbejde med ældre falder medicinforbruget, de ældre trives bedre, personalet oplever at få mere tid til leve-bo miljøet.

Neuropædagogik er også kaldet den ikke farmakologiske indsats. Mange ældre får meget medicin i forvejen og har problemer med bivirkninger, som hæmmer dem i den daglige livsduelighed. De er derfor skrøbelige med yderligere medicinske tilgange i medicinsk behandling.

Den neuropædagogisk tænkning og tænkningen i rehabilitering ligger tæt op ad hinanden. Neuropædagogikken giver personalet flere redskaber til at tage afsæt i den enkelte borgers nærmeste udviklingszone, og dermed giver det personalet en øget bevidsthed i, hvorfor noget virker og ikke virker.

Nedenfor har jeg beskrevet et undervisningsforløb med evidensbaseret teori, der kan fremme og understøtte kommunens kompetenceudvikling, som Den Kommunale Kompetencefond lægge op til.

Kurset går fint i tråd med den nye ”National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens”, udg. Okt. 2013.

Jeg er sikker på at personalet på et 1 dagskurset får viden med sig hjem, men der vil aldrig være samme fordybelse, som hvis emnet arbejdes med over tid og muligheden for implementering i daglig praksis igangsættes og skaber synlige resultater i hverdagen.

Deltagerne vil i forløbet afprøve delelementer fra undervisningen i praksis, vende tilbage til kurset og få koblet mere teori på. De vil efterfølgende i praksis få en dybere og mere nuanceret forståelse for forskellige problematikker.

Målet er, at sætte fagligheden i fokus ved at fremme og understøtte egne kompetencer i praksis, give deltagerne en anderledes bevidsthed om redskaber og egen indsats og ikke mindst blive i stand til at opnå højere kvalitet for samme tidsforbrug og dermed økonomi.

Med et øget neuropædagogisk kompetenceniveau i ældreområdet vil det give et bedre hverdagsliv til den enkelte borger udfra en ikke farmakologisk indsats.

Alle dage 09:00 – 15:00

Pris:

Kr. 3.895,-  for 4 dage inkl. forplejning under kurset, ekskl. moms (som SOSU medarbejder har du mulighed for at søge 80 % dækning af kursusudgiften ved Den Kommunale Kompetencefond ansøgningsskema kan hentes her! Du får svar indenfor 14 dage på din ansøgning, så vi anbefaler du søger med det samme!

Struktur for kurset:

4 dages kurset er opbygget over 2 moduler med 2 dage med en kombination af teori, film, praktiske øvelser og gruppearbejde og afsluttende med 2 dage, som er opsamling og refleksioner over egen praksis koblet på viden.

Der vil løbende være små øvelser som skaber refleksion over praksis.

Mellem de to moduler er der en praksisperiode på 4-6 uger, hvor der er indlagt en konkret opgave, der tager udgangspunkt i egen praksis. Opgaven er obligatorisk for at kunne modtage kursusbeviset.

Den optimale læring foregår bedst over tid.

Ved hjemkøb kan der tilkøbes neuropædagogisk konsulentbistand til opgaveløsning i daglig praksis.

Kurset kan ved hjemkøb tilpasses og justeres alt efter ønsket om graden af implementering.

Det vil være muligt at dele personalegruppen i 2 hold og nå begge hold i samme uge, således hele personalet følges i ad i samme kompetenceudviklende proces.

Målgruppe:  ledere, sygeplejersker, pædagoger, plejepersonale, aktivitetsmedarbejdere – der arbejder indenfor ældreområdet

Program – en undervisningsdag er på 6 timer:

Modul 1 -1 dag:

Hjernen og nervesystemets teori

Sanseintegration

Livshistorie og betydning af struktur

Hjernen og forskellige typer demens og dysfunktioner

Neuropædagogik

Suppl. med øvelser og refleksioner

2. dag:

Den følsomme hjerne

Hvordan kommunikere hjernen?

Symptomer med uro og rastløshed

Suppl. med øvelser og refleksioner

Kontaktøer,

Intro til opgave

Selvstændigt arbejde med opgave 4-6 uger

I opgaven tages der udgangspunkt i praksis

Modul 2 – 1. dag:

Opsamling af cases

Refleksion over praksis

Kobling af teori

Kommunikationsteori

Suppl. med øvelser og refleksioner

Hvordan kan viden om hjernen bruges i plejen?

2. dag:

Aldring og seksualitet

Dysfunktioner i hjernen og seksualitet

Suppl. med case arbejde og refleksioner

Hvordan italesættes emnet som en del af plejen?

Balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt?

Opsamling

Underviser:

Charlotte Voetmann, demensvejleder, neuropædagogisk konsulent, seksualvejleder, proces- og udviklingskonsulent og mange års erfaring som seminarielektor i sundhedsfag.

Det anbefales at arbejdspladsen er behjælpelig med at deltagerne søger økonomisk dækning af kursusudgifterne gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Sagt af tidligere kursister:

 • Jeg kan virkelig bruge undervisningen i mit daglige arbejde med demente borgere. Jeg er uddannet demens-konsulent, så jeg ser det som en overbygning og tager især den viden, jeg ikke havde i forvejen, til mig.
 • ALLE demensmedarbejdere burde have dette kursus. Simpelthen fordi at beskrivelsen af hjernens svind ved demens, blev så godt formidlet af Charlotte, at alene DEN viden er så væsentligt ift. den rette omsorg for den demente.
 • Jeg fik en god forståelse for, hvordan det er set fra personen med demens.
  Fik en masse ny viden med mig hjem til brug i dagligdagen.
 • Især var jeg meget begejstret for de praktisk pædagogiske fif. Et af rådene har jeg efterfølgende afprøvet på en vred borger og hvor jeg før måtte bruge 20 min. på at få hende til at genvinde roen, gik der 20 sekunder. Fuldstændig fantastisk!!!!
 • Meget levende, dygtig og inspirerende. Dejlig humor.
 • Undervisningen gør mig vågen og nysgerrig på mere viden om hjernen!
 • Interessant at høre om for mig nye begreber som, hudsult, og hvad det betyder for mennesker i hverdagen.
 • Underviser gjorde det faglige niveau var tilpas og leveret uddybende på en forståelig måde. Aktiv deltagelse fra os kursister gjorde dagene dynamiske.
 • En god øvelse med fotobeskrivelsesopgaven, hvor vi blev rystet godt sammen ved bordet – på tværs af arbejdspladsplaceringer.
 • Dejligt oplysende. Der blev snakket om mange ting, der ellers i hverdagen er et tabu. Godt at få snakket åbent om det og få redskaber med man kan bruge i hverdagen.
 • Jeg fik en god fra forståelse for, hvordan det er set fra dement side og en masse ny viden med mig hjem.
 • Eminent og meget meget kompetent. Absolut interessant hele vejen.
 • Nogle rigtige gode samtaler i gruppearbejdet
 • Godt at der bliver taget hul på det tabu, der er omkring ældre og deres seksualitet. Og rollespillene var også gode, det gav en bekræftelse på, at det er i orden at have en klar grænse og moralsk holdning til emnet.

Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Hvem deltager?
Nøglepersoner, der kan igangsætte og gennemføre et beroligende behandlingsprogram, samt andre med interesse for reduktion af urolig/aggressiv adfærd.

Udbyttet for deltageren
På kurset tilegner du dig viden om:

 • den helhedsorienterede tankegang
 • hvordan et menneskes adfærd og sygdom påvirkes af både fysiske og psykologiske faktorer
 • hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det hele menneske, når man skal forstå og hjælpe et menneske med urolig/aggressiv adfærd
 • en analysemetode, som du kan bruge til at kortlægge årsager til urolig/aggressiv adfærd
 • et behandlingskoncept, der kan reducere urolig/aggressiv adfærd
 • konkrete beroligende behandlingsteknikker og effekten af disse
 • hvordan behandlingseffekten kan måles

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

 • behovet for fast vagt reduceres
 • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
 • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
 • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Indhold
Undervisningen består først af et teoretisk oplæg, som er krydret med mange konkrete eksempler fra hverdagen. Oplægget giver en indføring i den helhedsorienterede tankegang og det beroligende behandlingskoncept:

 • Hvad er det hele menneske? Beskrivelse af den helhedsorienterede fysioterapi.
 • Hvorfor opstår urolig/aggressiv adfærd set fra et helhedsperspektiv?
 • Hvordan kan man reducere den urolige/aggressive adfærd?
 • Hvad består det urodæmpende behandlingskoncept af?
 • Hvilke behandlingsteknikker bruges til at dæmpe urolig/aggressiv adfærd?
 • Hvordan måles behandlingseffekten?
 • Eksempler på behandlingseffekten fra egen praksis.

Derefter oplæres deltagerne i de konkrete behandlingsteknikker. Deltagerne prøver at behandle og bliver også selv behandlet for at opnå en dybere forståelse af teknikkerne samt behandlingseffekten.

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 1861 70 26 18

—————-

Comments are closed.

Get Cloud PHP Hosting on CatN