Tilmeldingskurser

Ny virkningsfuld metode til forebyggelse/reduktion af urolig og aggressiv adfærd

Tilmelding:

Underviser

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Fysioterapeut Marlene Jul Houmann

Hvem deltager?
Nøglepersoner, der kan igangsætte og gennemføre et beroligende behandlingsprogram, samt andre med interesse for reduktion af urolig/aggressiv adfærd.

Udbyttet for deltageren
På kurset tilegner du dig viden om:

 • den helhedsorienterede tankegang
 • hvordan et menneskes adfærd og sygdom påvirkes af både fysiske og psykologiske faktorer
 • hvorfor det er nødvendigt at tage udgangspunkt i det hele menneske, når man skal forstå og hjælpe et menneske med urolig/aggressiv adfærd
 • en analysemetode, som du kan bruge til at kortlægge årsager til urolig/aggressiv adfærd
 • et behandlingskoncept, der kan reducere urolig/aggressiv adfærd
 • konkrete beroligende behandlingsteknikker og effekten af disse
 • hvordan behandlingseffekten kan måles

Udbyttet for virksomheden
Erfaringer har vist, at når det beroligende behandlingskoncept benyttes, kan følgende opnås:

 • behovet for fast vagt reduceres
 • det psykiske arbejdsmiljø for de ansatte forbedres
 • livskvaliteten hos de andre beboere på plejecentret øges
 • mennesket med den urolige/aggressiv adfærd får en roligere hverdag

Indhold
Undervisningen består først af et teoretisk oplæg, som er krydret med mange konkrete eksempler fra hverdagen. Oplægget giver en indføring i den helhedsorienterede tankegang og det beroligende behandlingskoncept:

 • Hvad er det hele menneske? Beskrivelse af den helhedsorienterede fysioterapi.
 • Hvorfor opstår urolig/aggressiv adfærd set fra et helhedsperspektiv?
 • Hvordan kan man reducere den urolige/aggressive adfærd?
 • Hvad består det urodæmpende behandlingskoncept af?
 • Hvilke behandlingsteknikker bruges til at dæmpe urolig/aggressiv adfærd?
 • Hvordan måles behandlingseffekten?
 • Eksempler på behandlingseffekten fra egen praksis.

Derefter oplæres deltagerne i de konkrete behandlingsteknikker. Deltagerne prøver at behandle og bliver også selv behandlet for at opnå en dybere forståelse af teknikkerne samt behandlingseffekten.

Deltagerantal: Minimum. 20 maksimum 20 personer (det anbefales mindst 2 fra samme arbejdsplads)

 

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

Sagt af tidligere kursist: “Jeg har fået utrolig meget ud af kurset jeg var på i går. Jeg har prøvet det på en beboer som i længere tid har været meget urolig. Vi har forsøgt at finde ud af hvad der gjorde hende urolig i længere tid. Efter en lille behandling med det jeg lærte i går, faldt hun helt til ro, resten af dagen.

Jeg synes at underviseren var rigtig inspirerende og god til at formidle sit budskab, samt god til at lære fra sig”.

Pris kr. 995,- inkl forplejning, ekskl. moms

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18

—————-

”Hvem sagde berøringsangst”?

    – Undervisning  og  praktiske øvelser om sansestimulering med vægt på følesansen/taktil stimulering.

Tilmelding:

Alle dage 09:00 – 15:00

Ergoterapeut Anne-Mette Amorsen

Ergoterapeut
Anne-Mette Amorsen

Berøring er livsnødvendig fra vugge til grav. Det er det første sprog, det lille barn kommunikerer med sin mor på og er vores måde at være i dialog på, når vi mister det talte sprog.

Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder vore ældre livsnødvendig og livsbekræftende berøring / Taktil stimulering som sansestimulering igennem nærvær og aktiviteter.

Men hvad gør vi, når et menneske trækker sig fra berøring med tegn på ubehag, smerte eller ud-afreagerende adfærd.?

At være angst for berøring og at reagere uhensigtsmæssig på berøring er noget, der ofte følger med en demenssygdom. Taktil Skyhed, som denne form for angst og smerte ved berøring kaldes, får desværre negative konsekvenser for den demensramtes fysiske, psykiske og sociale aktiviteter og kan være svært at håndtere for både den demensramte selv og omgivelserne.

Vi vil se på berøringens betydning for trivsel i almindelighed og for borgeren med demens,  samt  på begrebet ”Taktil Skyhed” og derved opnå en større forståelse for mennesker med denne problematik.

Underviser

 Anne Mette Amorsen.

Metode

Kurset veksler mellem teoretisk undervisning samt praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Hvem deltager

Medarbejdere på plejehjem og i hjemmepleje, pårørende, frivillige og andre interesserede.

Indhold

 • Kort gennemgang af vores sansesystem med vægt på følesansen/taktilsansen.
 • Praktiske øvelser der synliggør vores sansers betydning for os – livet igennem.
 • Forskningen vedr. berøringens kvalitet ,CT-nerver og kroppens eget medicin, oxytosin
 • Forslag til aktiviteter og sansestimulering der aktiverer vores Ro-Hvile-system.
 • Taktil Skyhed, hvad er det og hvad kan vi gøre ved det ?
 • Praktiske øvelser, cases og ideudveksling/erfaringsudveksling, der hjælper os til at bruge, det vi er blevet opmærksomme på igennem dagen.

Udbytte for deltageren.

Medarbejderen/den pårørende vil blive opmærksom på, i hvilket omfang vore sanser og i særdeleshed følesansen har betydning for vores trivsel og velvære. Hvor vigtigt det er at vi livet gennem stimulerer – og ikke overstimulerer sanserne og at vi giver plads til aktiviteter der aktiverer både beboernes og vores eget

Ro- Hvilesystem. Vi vil have en dialog om vores egen rolle og grænser ift at gå fysisk tæt på andre mennesker.

Der vil også erhverves en grundlæggende viden om hvorfor nogle mennesker med demens reagerer med smerte og angst ved berøring, hvilket øger forståelsen og handlemuligheder i hverdagens pressede situationer.

Udbytte for virksomheden.

Det er til stor glæde for alle, både beboere, ansatte og pårørende, når hverdagen rummer aktiviteter der fremmer vores Ro-Hvilesystem. Med viden og forståelse for berøringens betydning og begrebet Taktil Skyhed ved demens samt fokus på sansestimulering der fremmer ro, afspænding og nærvær kan man opnå trivsel for alle parter. Igennem teori, praktiske øvelser og dialog vil vi flytte fokus fra stresshormonerne til velværehormonet, oxytosin.

Antal timer

6.

Holdstørrelse.

Maksimum 32

Pris

695,- inkl forplejning, ekskl moms.

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

—————

Neuropædagogik i arbejdet for ældre

Sagt af kursusdeltagere

 • “Det var et godt, tankevækkende kursus. Mange gode, nye redskaber, samt genopfriskning om viden jeg allerede havde. Dejligt med lidt fagligt højere niveau, end mange af de fælles kurser vi ellers er på. Underviser meget engageret og indlevende, hvilket have stor positiv effekt på undervisningen. “
 • “En forståelse for at forklare et tungt emne på et niveau, der er en social- og sundhedsassistent værdig.”
 • “God til at opretholde vores interesse – gøre emnet spændende. Vi har noget vi kan tage med hjem og bruge i praksis.”
 • “God veksling mellem teori og praksis i et sprog, der er til at forstå, så alle kan være med”
 • “Noget at tænke over bagefter som kan bruges og giver mening i hverdagen. Får lyst til at vide endnu mere.”
 • “Neuropædagogikken er et svært fagområde, som Charlotte fik gjort tilgængeligt med plancher og praktiske eksempler for et personale, der ikke kendte til emnet på forhånd. Det at hun hele tiden relaterede til vores praksis, gjorde at vi nu kan omsætte en del af den viden til vores daglige arbejde.”

Om kurset
På kursus får deltagerne en øget viden om hjernen og dens dysfunktioner. Denne viden giver generelt en anden forståelse i arbejde med mennesker uanset alder. I den neuropædagogiske teori findes værktøjer til at hjælpe og støtte den enkelte borger til at skabe et overskud i form af livsduelighed. Ikke alle former for ændret adfærd kan behandles med medicin. Tænkningen i teorien kaldes også non-medicinsk behandling.

Hvem deltager?
Personale der arbejder indenfor ældresektoren i plejecentre eller hos borgere i eget hjem.

Udbytte til deltageren
På kurset lærer du at forholde dig professionelt til den enkelte borger. Med viden om hjernen øges fagligheden i at se de tidlige tegn på mistrivsel. Med få ændringer i nærmiljøet kan der skabes bedre livskvalitet for den enkelte borger uden øget ressourceforbrug. Denne viden vil give dig fornyet nysgerrighed i dit arbejde.

Udbytte for virksomheden
I et neuropædagogisk perspektiv vil de ansatte få større viden og forståelse for den enkelte borger. Her udvikles redskaber til at hjælpe og støtte den enkelte til at navigere i dagligdagen og ikke mindst være med til at frigøre overskud til at skabe den gode relation. Personalet bliver bedre rustet til at skabe højere trivsel og livskvalitet hos den enkelte borger i samarbejde med deres pårørende, samt fremme et godt arbejdsmiljø hos medarbejderne.

Indhold
Undervisningen foregår i dialog med deltagerne med vekslen mellem teori og praktiske med eksempler, således at indholdet bliver genkendeligt for alle, der arbejder med ældre personer og ikke mindst demens.

 • Hvad er neuropædagogik – begrebsafklaring
 • Hvordan kommunikere hjernen
 • Hjernen og forskellige typer af demens
 • Den følsomme hjerne og livshistorier
 • Kontaktøer og betydning af struktur
 • Spejlneuroner, kontakt og omsorg
 • Den gode relation
 • Den anerkendende samtale
 • Øvelser/case i relation til praksis
 • Samarbejde med pårørende
 • Anvendelse af viden om hjernen i praksis

Åbent kursus

1 introdag

Holdstørrelse

Minimum 30, maksimum 32 personer

Hjemkøb
Ved implementering af neuropædagogik kan anbefales et modulforløb.

Holdstørrelser: maksimum 30 personer

kontakt@kursusogtema.dk, eller ring 61 70 26 18

Tilmelding:

Pris kr. 795,- inkl forplejning, ekskl. moms

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

—————

Ældre kærlighed og seksualitet

Seksualitet er et basalt behov, men det er tilsyneladende svært at accepterer ældres seksualitet. Der er mange myter og tabuer omkring emnet.

Sygdommen demens er begyndt at ramme 60-generationen. Behovet for pleje gør, at denne gruppe borgere begynder at flytte ind på plejecentrene. De er fra perioden med den frie seksualitet, fri abort og pornografi. I nogle tilfælde kan den enkelte borger ændre adfærd, når der opstår dysfunktioner i hjernen på en måde, så adfærden bliver uhensigtsmæssig i form af hudsult og hyperseksualitet.

Det nære personale står overfor store udfordringer i at holde balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt. Personale bliver ikke kun udfordret fagligt, men også personligt. Og hvordan skal man forholde sig til dette emne i forhold til de pårørende? Giver vi den enkelte beboer frihed til at være privat – at være sig selv?
På kurset bliver der gennemgået:

 • Hvad er kærlighed og seksualitet?
 • Viden om seksualitet og hjernen.
 • Er der plads til kærlighed og seksualitet hos ældre?
 • Hudsult og hyperseksualitet.
 • Hvordan får vi italesat emnet som en del af plejen?
 • Samarbejde med pårørende og hjemmeboende ægtefælle.
 • Etik – frihed til at være – være sig selv
 • Balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt?

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem teoretiske indlæg, med praktiske eksempler og i dialog med deltagerne.

Hvem deltager?

Personale der arbejder indenfor ældresektoren i plejecentre
eller hos borgere i eget hjem.

Udbytte deldeltager

Du vil lære om hjernen og de dysfunktioner, der udvikles ved en skade på hjernen som påvirker seksualiteten, hvordan igangsættes en dialog om seksualitet, seksualitet, følelser og livskvalitet.
Du bliver klædt godt på til, hvordan du etisk kan være med til at skabe et seksualvenligt
miljø, arbejde med handleplaner og seksualpolitik i praksis samt støtte den enkelte borgers seksuelle sundhed.

Udbytte for virksomheden
Medarbejdere får en større viden og forståelse for de ældres seksualitet jævnfør Socialstyrelsens vejledning. Får øget faglighed i arbejdet med at skabe et seksualvenligt miljø og arbejde med handleplaner i praksis på baggrund af en udarbejdet seksualpolitik med afsæt i lovgivningen og WHO’s anbefalinger. De ansatte vil blive bedre rustet til at sikre beboerne den bedste livskvalitet samt øget bevidsthed om egne grænser, viden om pligt og ansvar.

Ældre og seksualitet:

Sagt af kursister:

 • Jeg kan virkelig bruge undervisningen i mit daglige arbejde med demente borgere. Jeg er uddannet demens-konsulent, så jeg ser det som en overbygning og tager især den viden, jeg ikke havde i forvejen, til mig.
 • Især var jeg meget begejstret for de praktisk pædagogiske fif. Et af rådene har jeg efterfølgende afprøvet på en vred borger og hvor jeg før måtte bruge 20 min. på at få hende til at genvinde roen, gik der 20 sekunder. Fuldstændig fantastisk!!!!
 • Interessant at høre om for mig nye begreber som, hudsult, og hvad det betyder for mennesker i hverdagen.
 • En god øvelse med fotobeskrivelsesopgaven, hvor vi blev rystet godt sammen ved bordet – på tværs af arbejdspladsplaceringer.
 • Jeg fik en god fra forståelse for, hvordan det er set fra dement side og en masse ny viden med mig hjem.

Tilmelding:

Pris kr. 795,- inkl forplejning, ekskl. moms

Kan også hjemkøbes: Få et tilbud kontakt@kursusogtema.dk eller ring 61 70 26 18

—————

Eksklusivt seminar for ledere i demensområdet i Norden

Blomstringsuniverset og Blonstringsledelse

København torsdag den 05/02/2015 10:00-16:00 tilmeld her!

PRIS: Dkk. 2000,- inkl, morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og materialer, ekskl. moms

Er du blevet nysgerrig på Jorden til Månen metaforen og Blomstringsuniversets mange potentialer; så kom til Danmark og få en grundigere introduktion til den bagvedliggende tænkning, teorier og metoder, de mange aspekter og utallige måder at få dig og din organisation til at lære og til at trække i samme retning, vokse, gro og sætte høj grad af trivsel hos alle – i én og samme bevægelse?

Er du samtidig blevet nysgerrig på at høre mere om et sprit nyt og helt unikt transformerende og længerevarende Blomstringsforløb for ledere, som oprigtigt ønsker at lære at være og bedrive Blomstringsledelse, er parat til at starte med sig selv og måske endda sin egen ledelseskollegagruppe? Som KOM den 5. februar!!!

PRAKTISK

STED:          København – adressen afhænger af deltagerantal

 KURSUSLEDERE:

Vibeke Drevsen Bach

Vibeke Drevsen Bach (Udvikler af Konceptet: Blomstringsuniverset og Jorden til Månen)

Troels Hammer

Troels Hammer

 

 

 

 

 

 

 

Senest tilmeldingsdato den 1. december 2014, (Der kan betales over 2014 budgettet, hvis ønskes) tilmeld her!